Ga direct naar de inhoud.

  • Wij zijn flexibel. Ook als uw vraag nú moet worden opgelost.
  • Met onze citrus waslijn is uw citrusfruit in een handomdraai verkoopklaar.
  • Heeft u onverwachte wensen? Wij staan binnen één telefoontje voor u klaar.
  • Bij ons bureau is afspraak ook echt afspraak.

Privacy Statement

1. Inleiding

P. Looije Verpakkingen B.V. (Looije) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Looije heeft daarom een privacy statement opgesteld. Deze samenvatting met informatie is een volledige maar beknopte weergave van ons privacy statement. Looije behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze samenvatting van ons privacy statement geeft Looije u inzicht hoe Looije in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

Dit privacy statement is van toepassing voor: P. Looije Verpakkingen B.V. en P. Looije VP B.V. beiden gevestigd te 2676LT Maasdijk, Honderdland 177.
Looije is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Looije schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Looije blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Looije contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Alleen de nieuwsbrief wordt opgeslagen in het mailingreport. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Looije maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u HIER [Link invoegen].
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en Facebook Pixel.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Looije gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Looije, kan Looije de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Looije of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Looije
onderstaande gegevens verwerken:

8. Derden

Looije kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Looije, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Looije diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt op elk gewenst moment contact opnemen via info@looijeagf.nl dan wel per brief: Honderdland 177, 2676LT Maasdijk met een verzoek om:

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming

Het toezicht op de toepassing en naleving van de privacy regels is bij Looije in handen van de Functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens zijn hiervan zijn info@looijeagf.nl.

11. Beveiliging

Looije doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is [Naam uitzender] met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn

Looije bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Looije, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@looijeagf.nl.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Looije van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@looijeagf.nl .

15. Wijzigingen

Looije behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Looije en een betrokkene.

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.